Polityka prywatności PMMD

Informacja dla użytkownika aplikacji

Aplikacja PMMD jest narzędziem w badaniu prowadzonym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pn: „Badanie obserwacyjne nieinterwencyjne ustalające zależności między wskaźnikami ogólnej aktywności rejestrowanymi w czasie rzeczywistym przez smartfon a stanem psychicznym osób z zaburzeniami psychicznymi”

Informacja dotycząca badania

Aplikacja PMMD jest narzędziem badawczym wspomagającym samomonitorowanie zdrowia dedykowanym dla osób doświadczających różnych problemów natury psychicznej.  Aplikacja rejestruje dane w czasie rzeczywistym w celu ustalenie potencjalnych zależności między wskaźnikami ogólnej aktywności (t.j. statystyki połączeń, mobilność, aktywność) a stanem psychicznym osób doświadczających różnych problemów natury psychicznej. Narzędzie takie będzie docelowo wspomagało opiekę pomiędzy tradycyjnymi wizytami poprzez m.in. ostrzeganie   o prawdopodobieństwie rozpoczynającego się pogorszenia zdrowia oraz wdrożenie wstępnych działań mających na celu jego poprawę. Aby finalny produkt był rzetelny, skuteczny i akceptowalny dla szerokiego grona odbiorców, powinien powstawać w ścisłej współpracy z użytkownikami i być dostosowywany do ich preferencji i oczekiwań. Celem tego projektu nie jest stworzenie kolejnego komercyjnego produktu o nieznanej skuteczności i wątpliwej przydatności, ale skutecznego narzędzia, które będzie mogło realnie i w długofalowej perspektywie wspomóc opiekę i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego aplikacja ta jest darmowa i dostępna dla wszystkich zainteresowanych.Feedback jest mile widziany. Wyniki badania posłużą do stworzenia ostatecznej wersji spersonalizowanej aplikacji dedykowanej osobom borykającym się z różnymi problemami natury psychicznej.

Informacje dotyczące aplikacji PMMD

 Do prawidłowego działania aplikacja wymaga: smartfona z systemem Android lub iOS, dostępu do internetu (w celu przesyłania danych na serwer), dostępu do do rejestru połączeń i sms-ów (w celu uzyskania informacji o częstotliwości i długości połączeń i sms-ów, bez analizy treści – dotyczy tylko urządzeń z systemem Android), dostępu do lokalizacja GPS (w celu uzyskania informacji o mobilności użytkownika). Dane te są zbierane anonimowo (identyfikacja za pomocą numeru ID nadawanego automatycznie w trakcie instalacji) i są analizowane z użyciem technik uczenia maszynowego. Użytkownik ma także stały dostęp do statystyki swojej codziennej aktywności fizycznej i mobilności (t.j.: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, jazda samochodem).

Aplikacja posiada moduł relaksacyjny zawierający manadale do kolorowania, treningi relaksacyjne oraz muzykę relaksacyjną. Aplikacja zawiera także moduły pomocne  w samomonitorowaniu zdrowia t.j.: przypomnienia o lekach, zwalidowane kwestionariusze do okresowej oceny objawów depresyjnych i lękowych. Ważnym elementem aplikacji jest też możliwość codziennego wypełnienia ankiety, w której użytkownik może ocenić swoje  samopoczucie w różnych jego aspektach (nastrój, poziom aktywności, poziom stresu, sen oraz ogólne poczucia zdrowia). Na podstawie wprowadzonych danych generowana jest informacja zwrotna i tworzony wykres zmian samopoczucia, do którego użytkownik ma stały dostęp. Aplikacja wskazuje też dane teleadresowe (ogólnopolskie telefony oraz placówki stacjonarne na terenie Warszawy), gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc.

Możliwe korzyści z użytkowania aplikacji

Z użytkowaniem aplikacji nie wiąże się żadna gratyfikacja finansowa. Wyniki badania posłużą do stworzenia spersonalizowanej aplikacji dedykowanej osobom borykającym się z różnymi problemami natury psychicznej. Korzyść, jaką mogą odnieść osoby uczestniczący w tym badaniu jest związana z użytkowaniem dodatkowych funkcjonalności aplikacji t.j. moduł do relaksacji, przypomnienia o lekach, kwestionariusze do oceny objawów chorobowych, czy dane teleadresowe najbliższych placówek i telefonów zaufania, gdzie można uzyskać pomoc.

Zakończenie użytkowania aplikacji

Przewidywany czas trwania całego projektu badawczego to 2 lata. Rezygnacja z użytkowania aplikacji jest możliwa w każdej chwili, wystarczy odinstalować aplikację zgodnie ze standardami telefonu np. poprzez przesunięcie jej do „Kosza”.

W razie pytań i uwag służymy dodatkowymi informacjami: email:[email protected]

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych w Aplikacji jest Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509, zwany dalej Administratorem.
  2. Administrator przetwarza dane w celach naukowych – badanie pn „ Badanie obserwacyjne nieinterwencyjne ustalające zależności między wskaźnikami ogólnej aktywności rejestrowanymi w czasie rzeczywistym przez smartfon a stanem psychicznym osób z zaburzeniami psychicznymi”
  3. Wszystkie informacje zebrane w tym badaniu będą traktowane jako poufne, w zakresie określonym przez prawo. Wszystkie analizy będą przeprowadzone na danych zanonimizowanych, na podstawie numeru ID.
  4. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Administratora jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika.
  5. Zbieranie danych lokalizacyjnych może zostać w każdej chwili zablokowane przez Użytkownika, poprzez cofnięcie dla aplikacji zgody na usługi lokalizacji. W takim przypadku usługi oparte o lokalizację nie są świadczone.
  6. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  7. Administrator wdrożył odpowiednie procedury na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych włączając w to zidentyfikowanie problemu oraz kontakt z odpowiednimi organami.
  8. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
  9. Inspektorem ochrony danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest dr inż. Paweł Prociów kontakt do inspektora:[email protected].
  10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.